Akkoordverklaring ivm het nakomen van de veiligheidsvoorschriften bij de KGK

Alle wapens worden vervoerd in navolging van de wetgeving onder art. 15 K.B. van 14 april 2009.
Belgisch Staatsblad van 24 april 2009.

 • Wanneer u de schietstand betreedt zijn alle wapens voorzien van een trekkerslot
  of onbruikbaar gemaakt door het wegnemen van een essentieel onderdeel van het wapen.
 • De wapens worden vervoerd in een afgesloten koffer, de wapens zijn niet geladen,
  de laders zijn leeg en uit de wapens verwijderd.
 • De munitie is veilig verpakt in een afgesloten koffer en gescheiden van de wapens.
 • Wapens worden nooit in de kantine bewaard, berg de wapens veilig op in de metalen
  kasten die daarvoor voorzien zijn en sluit deze af met een eigen hangslot.

Eenmaal de schietstand betreden wordt:

 • Vraag altijd eerst de toestemming aan de overige schutters vooraleer het
  veiligheidszwaailicht ingeschakeld wordt!
 • Vooraleer het veiligheidszwaailicht ingeschakeld wordt moeten alle wapens ontladen zijn.
 • Pistolen: de lader naast het wapen en de slede naar achter, geen kogel in de kamer.
 • Revolvers: de trommel open en alle kogels verwijderd uit de trommel.
 • Geweren: de grendel open, de lader verwijderd en geen patroon in de kamer.
 • Wanneer het voor iedereen veilig is en iedereen zich zonder uitzondering achter de
  gele lijn bevindt, kan het veiligheidslicht ingeschakeld worden,
 • Op dat moment worden er geen wapens, enzovoort, meer aangeraakt!
 • Wie niet naar voren moet gaan om zijn doelwitschijf te bevestigen of weg te nemen,
  blijft geduldig achter de gele lijn wachten tot iedereen terug plaatsgenomen heeft
  achter de gele lijn.
 • De persoon die als laatste terugkeert vraagt of iedereen veilig is, pas daarna kan
  het veiligheidszwaailicht uitgeschakeld worden en kunnen de wapens opnieuw
  aangeraakt worden.
 • Iedereen is verplicht om oorbeschermers en een bril of schietbril te dragen tijdens
  het schieten. Dit geldt zowel voor leden van de KGK als die van PSCK.
 • Wie met een zwaar kaliber schiet moet een beschermingspaneel vragen aan de
  verantwoordelijke van de permanentie. Dit paneel wordt ophangen aan de metalen balk
  boven de doelwitschijf, achteraf brengt u het beschermingspaneel terug bij de
  verantwoordelijke 
  van de permanentie. Voor elke kogelinslag in het beschermingspaneel
  wordt er €5 aangerekend 
  voor het herstelwerk aan de metalen balk, wie weigert om dit
  te betalen zal de toegang tot de schietstand voorgoed ontzegd worden!
 • Het is niet toegestaan om schuin te schieten of vrijwillig de doelwitschijf van een
  medeschutter te raken.

Algemene regels die iedereen moet naleven:

 • Wie het parcoursschieten wil beoefenen moet in het bezit zijn van een definitieve licentie.
 • De verantwoordelijkheid rust bij de schutter om alle wettelijke verplichtingen na te
  komen mbt het verstrekken van o.a. een attest 596.1 van ‘goed gedrag en zeden’ of een kopie
  van zijn sportschutterslicentie, (voor en achterzijde)
 • Wie een bestuurslid of lid van de permanentie verbaal beledigd of fysiek aanvalt zal
  een sanctie oplopen. Als de feiten voldoende bezwarend zijn kan het lid de toegang tot de
  schietstand en de kantine voorgoed ontzegd worden!
  Dergelijke beslissingen worden na overweging van de feiten door het bestuur genomen.
 • Wie aan een bepaalde discipline deelneemt is verondersteld om de toepasselijke
  regels te kennen.
 • Het aanspreekpunt van de KGK zijn de vier bestuurders. Deze personen vindt u terug
  op het herkenningsbord van de bestuurders met naam, foto en functie in de kantine.
 • Het is totaal verboden om alcoholische dranken te nuttigen vooraleer u de
  schietstand betreedt! Wordt u toch betrapt onder invloed van alcohol al is het gering,
  dan zal u zonder verhaal onmiddellijk de schietstand moeten verlaten en u riskeert
  hierbij nog een ernstige sanctie. Wat alcohol betreft gaan we voor een nultolerantie!
 • Personen die camouflagekledij, militaire kledij of politiekledij dragen, worden de
  toegang tot de schietstand ontzegd.
 • Wie aantekeningen maakt in het politieboek is zelf verantwoordelijk voor de correctheid
  hiervan. In geval van foutieve gegevens of frauduleuze aantekeningen rust alle
  verantwoordelijkheid op eigen schouders.
 • In de schietstand worden er geen foto’s genomen, niet gefilmd en beslist niets wat te
  maken heeft met onze activiteiten in de schietstand op sociale media geplaatst zonder
  uitdrukkelijke toestemming van het bestuur!
 • Tijdens het schieten wordt de stilte bewaard uit respect voor medeschutters.

In geval van overtreding van deze regels, kan het bestuur het betrokken lid een
verwittiging geven, of voor een bepaalde periode schorsen. Bij herhaling van dergelijke
feiten of bij verzet vanwege het lid, kan deze persoon de toegang tot de schietstand en/of
de kantine voorgoed ontzegd worden.

Ondergetekende:…………………………………………………………….verklaart hierbij de
veiligheidsregels gelezen te hebben.

Gelieve dit document te ondertekenen voorafgegaan door “gelezen en goedgekeurd”
en ook de voorzijde van dit document te paraferen.

 

Handtekening:…………………………………………………………………                                 Datum:………………………………………………


Namens het bestuur