PRIVACYVERKLARING VAN DE KONINKLIJKE KARABINIERS VAN GROENINGHE KORTRIJK VZW (KGK)

Algemeen

De KGK hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens
en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De KGK houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook gekend als GDPR, verordening EU 2016/6/79)

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

we uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

we vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze leden (huidige, voormalige en toekomstige), deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten.

Als club met name KGK zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

KGK vzw
Abdijkaai 9 (zetel)
8500 Kortrijk
kgk.secretariaat@gmail.com

Waarom verwerken wij welke persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door de KGK verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

Het voeren van een ledenadministratie en dienstverlening aan leden (uitvoering overeenkomst)
Het organiseren van de sportieve voorbereiding en opleiding
Clubadministratie (gerechtvaardigd belang)
Het deelnemen aan competities en tornooien
Sportieve administratie (gerechtvaardigd belang)
Organisatie van een recreatief sportevenement (uitvoering overeenkomst)Organiseren van niet sportgerelateerde evenementen (uitvoering overeenkomst.
Promotie, PR en communicatie waaronder
Het beheren van social media d.m.v. het publiceren van sfeerfoto’s (gerechtvaardigd belang)
Het beheren van social media d.m.v. gerichte foto’s (indien toestemming)
Het beheren van de clubwebsite (gerechtvaardigd belang)
Het bekomen van een individuele sportverzekering en clubondersteuning via een erkende en gesubsidieerde sportfederatie (FROS Multisport Vlaanderen vzw) (uitvoering overeenkomst)
Om te kunnen deelnemen aan activiteiten van de federatie (gerechtvaardigd belang).
Het bekomen van subsidiëring via de overheid (wettelijke verplichting)

Welke gegevens verwerken we?

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (en bewaren) (verzamelen) (verwerken):

Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres
Persoonlijke contactgegevens: telefoonnummer, e-mailadres
Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : bewijs van goed gedrag en zeden, (wettelijke verplichting).
Identiteitsgegevens uitgegeven door FROS: kopie sportschutterslicentie, (wettelijke verplichting)
Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum
Financiële bijzonderheden: betalingen lidgeld
Opleiding en vorming: examen sportschutterslicentie
Sportieve gegevens: o.a. categorie, uitslagen, aanwezigen
Beeldmateriaal: foto’s

We verzamelen enkel de persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen. (o.a. inschrijvingsformulieren, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact).

We verzamelen geen gegevens via derden, met uitzondering van informatie ontvangen van de aangesloten verenigingen, clubs of federaties.

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Verstrekking van gegevens aan derden-verwerkers:

De gegevens die je aan ons geeft kunnen we aan externe partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven (punt 2) vermelde doeleinden.

Voorlopig maken wij geen gebruik van een derde partij verwerker.

Zo maken wij gebruik van een 3de partij-verwerker voor:

Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider)
Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting,)
Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, servers)
Het verzorgen van de financiële administratie (boekhouding).
Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan derden-verwerkers waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, of deze verwerkers zijn op hun beurt GDPR compliant.

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verstrekking van gegevens aan derden-ontvangers:

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen:
“FROS Multisport Vlaanderen vzw”
Voor het bekomen van een lidmaatschap bij een erkende en gesubsidieerde federatie.
Voor het bekomen van een individuele verzekering voor onze leden, deelnemers en vrijwilligers
Voor het bekomen van clubondersteuning.
Subsidiërende overheid

Partnerclubs waarmee we in samenwerking activiteiten organiseren en waarbij deelnemerslijsten worden uitgewisseld.

Specifieke sportkoepel (koepelorganisatie aangesloten bij FROS) om deel te kunnen nemen aan activiteiten (competities, stages, opleidingen, examens).

Andere sportclubs om te kunnen deelnemen aan binnen-en/of buitenlandse activiteiten (stages, wedstrijden, ontmoetingen)

Met deze partijen (derden-ontvangers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals vb.in het kader van een gerechtelijk of politioneel onderzoek.

Op geen enkele moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële activiteiten.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U kan deze toestemming ‘ten-allen-tijde’ intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EER (Europees Economische Ruimte) met uitzondering van de persoonsgegevens van leden die in clubverband deelnemen aan activiteiten buiten de EER. In dat geval zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens beschermd worden door specifieke contractuele verplichtingen overeenkomstig de verplichtingen van de Europese privacyregelgeving of vragen wij u uitdrukkelijke schriftelijke toestemming om bepaalde gegevens door te geven.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
Hiervoor (ouderlijke toestemming) kunnen volgende gegevens van de ouders worden verwerkt: identificatiegegevens en privé contactgegevens

Bewaartermijn

De KGK bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht genomen van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. De bewaartermijnen kunnen per doel verschillen.

De KGK Verbindt zich er toe de gegevens niet langer bij te houden dan maximaal 5 jaar na laatste gebruik (of beëindiging van de samenwerking).

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

Interne uitwisseling van gegevens: aan onze medewerkers wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.
Alle personen die namens de KGK van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
Wij maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen en stellen bij indien nodig.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht van inzage en kopie van uw persoonsgegeven die op u betrekking hebben.
U heeft het recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.
U heeft het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.
U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.
Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden. Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor directe marketing doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mail).
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een ander partij.
Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag.
We kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken (om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen u adequaat te identificeren).

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitvoering van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Commission@privacycommission.be
https://www.privacycommission.be/
Wijzigingen aan onze privacy verklaring

De KGK kan zijn privacyverklaring aanpassen. De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen